Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij met de afnemer anders is overeengekomen.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen HJMusic en afnemer, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3. Eventuele voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
5. Op alle onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt of gedurende tenminste 14 dagen. Aanbiedingen vervallen na 14 dagen door prijsverhoging of wijziging in het assortiment.
2. De prijzen genoemd in de aanbieding zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 3: Overeenkomsten

Overeenkomsten worden aangegaan door schriftelijke (ook via e-mail en fax) bevestiging. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wijzigingen in het assortiment of samenstelling van producten zijn voorbehouden.

Artikel 4: Verzending

Alle verzendingen van goederen binnen de Nederlandse grens zijn gratis.
Naar België is verzenden gratis bij bestellingen boven de € 50,00
Voor verzendingen naar alle andere landen in Europa en de wereld geldt dat er GEEN garantie en GEEN retour optie kan worden gegeven!

HJMusic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen de instrumenten. Verzending van de instrumenten geschiedt voor ons risico.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de afnemer dat het laatst aan HJMusic kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Na bestelling zal een bevestiging gestuurd worden over het verdere verloop. Hierop zullen de betalings-en leveringsvoorwaarden staan, inclusief de algemene voorwaarden.

Artikel 5: Levertijd

1. HJMusic levert binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling of machtiging tot incasso, mits de bestelling vóór 13.00 uur is geplaatst en de instrumenten op voorraad zijn. De levertijd betreft geen absolute termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien levering van een besteld instrument onmogelijk blijkt te zijn, zal HJMusic zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten.

Artikel 6: Constateren gebreken

1. De afnemer is gehouden te controleren of het geleverde overeenstemt met zijn bestelling.
2. De afnemer is gehouden terstond bij aflevering het geleverde en de verpakking op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan hjmusic te melden binnen 48 uur.

Artikel 7: Reclames betreffende leveringen

1. Reclames over leveringen moeten binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, dit kan mondeling of schriftelijk het mag ook via e-mail.
2. Reclames over leveringen met verborgen gebreken moeten binnen 7 dagen aan ons worden gemeld.
3. Reclames over rekeningen moeten uiterlijk op de vervaldatum aan ons worden gemeld.
4. De instrumenten waarop de reclames betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.
5. De instrumenten, waarop de reclames betrekking hebben kunnen alleen worden vervangen nadat deze aan ons zijn geretourneerd.
6. Indien de reclame door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.
7. Reclames geven de afnemer het recht de betaling op te schorten tot vervanging, aanvulling of hernieuwde levering heeft plaats gevonden.
8. Reclames zijn niet mogelijk indien u een bestelling in Europa ( ex Nederland en België ) en de rest van de wereld  plaatst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Retourzendingen

1. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de instrumenten deze te retourneren zonder opgaaf van redenen. Indien de instrumenten onbeschadigd geretourneerd en onbeschadigd zijn ontvangen door hjmusic, volgt daarna binnen 7 dagen restitutie van het aankoopbedrag.
2. Retourzendingen moeten binnen 14 dagen altijd eerst worden gemeld via e mail; info@hjmusic.nl, daarna kan men een retour link aanvragen via: info@hjmusic.nl
3. Een retour label is 14 dagen geldig, daarna verloopt de geldigheid van betreffend retour label en daarmee vervalt ook het recht op deze retourzending!
4 Retourzendingen op grond van artikel 7 en artikel 8, lid 1, vinden plaats voor rekening en risico van de verkoper ( hjmusic).

Artikel 9: Betalingen

1. De door educatieve instellingen verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na bezorging van het instrument of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen. Bestellingen door particuliere personen worden slechts uitgevoerd tegen onmiddellijke betaling (contant, overschrijving of machtiging voor incasso).
2. Indien niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is betaald, wordt rente in rekening gebracht over het te vorderen bedrag.
3. Indien de afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer.
4. Indien wij genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure te voeren zijn wij gerechtigd om de hieraan verbonden gerechtelijke kosten, verhoogd met redelijke kosten voor rechtsbijstand, op de afnemer te verhalen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde instrumenten nog niet volledig betaald zijn, blijven de instrumenten ons eigendom en zijn wij gerechtigd deze weg te halen of te doen halen bij de afnemer. De afnemer verplicht zich hieraan alle medewerking te verlenen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De wettelijke bepalingen uit titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk wetboek gelden voor de productaansprakelijkheid.

Onze website is beveiligd middels het SSL Certificaat!